Juridische informatie

Hier vindt u juridische informatie, zoals: huishoudelijke mededelingen, algemene voorwaarden, privacyregels en bepalingen betreffende de behandelovereenkomst.

Plan een afspraak

huishoudelijke mededelingen

 • Wij zijn te bereiken via de e-mail: info@depijnfysio.nl
 • Wij zijn telefonisch niet bereikbaar. Alleen voor noodgevallen kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het telefoonnummer in de gekregen 'Afspraakbevestigingsmail'.
 • Indien uw gegevens wijzigen, dan verzoeken wij u om dit door te geven via de e-mail: info@depijnfysio.nl
 • Wilt u uw afspraak wijzigen of annuleren? Dat kunt u tot 2 werkdagen van te voren kosteloos doen. Indien u niet tijdig uw afspraak annuleert of verplaatst, zijn wij genoodzaakt de kosten van de behandeling alsnog aan u te factureren. Dit geldt ongeacht de reden van annulering (dus ook bij ziekte, waaronder COVID-19). De reden hiervoor is dat de door u gereserveerde tijd, niet meer door een andere patiënt kan worden opgevuld.
 • Als u contact opneemt met uw arts, overleg dit dan met uw behandelaar. Dan kunnen wij u, indien nodig, een verslag meegeven van uw behandelingtraject bij De Pijn Fysio B.V..

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot behandeling of tot dienstverlening die u als hulpvrager bent aangegaan met De Pijn Fysio B.V.. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten tot behandeling of tot dienstverlening tussen de De Pijn Fysio B.V., hier genoemd ‘praktijk’, en zijn/haar patiënt, hier genoemd ‘hulpvrager’.

 • De hulpvrager gaat akkoord met de tariefstelling van 85 euro voor het eerste consult met intakegesprek en met het bedrag van 70 euro per consult hierop volgend.
 • Betalingswijze van de consulten is per pin en iDeal en bij uitzondering contant.
 • De hulpvrager verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 2 werkdagen van tevoren) te annuleren, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Dit geldt ongeacht de reden van annulering (dus ook bij ziekte, waaronder COVID-19).
 • De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies dan wel zoekraken van uw eigendommen.

bepalingen betreffende de behandelovereenkomst

Deze bepalingen betreffende de behandelovereenkomst zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot behandeling of tot dienstverlening die u als hulpvrager bent aangegaan met De Pijn Fysio B.V.. Deze bepalingen hebben betrekking op de behandelovereenkomst tussen de uitvoerend behandelaar, hier genoemd ‘behandelaar’, en zijn/haar patiënt, hier genoemd ‘hulpvrager’.

 • De behandelaar is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van hulpvrager en behandelaar zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De behandelaar zal alleeneen behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk, wel is toestemming van de ouders/verzorgers verplicht.
 • De behandelaar houdt een patiëntendossier bij. De hulpvrager heeft het recht tot inzage in het eigen patiëntendossier. Het patiëntendossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal vijftien jaar bewaard.
 • De behandelaar verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de hulpvrager in alle fasen van de behandeling. De hulpvrager verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de behandelaar te verstrekken.
 • Alle, eventueel nadelige, gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de hulpvrager.
 • De behandelaar betracht geheimhouding ten aanzien van door de hulpvrager verstrekte gegevens, die in het patiëntendossier worden opgeslagen.
 • De behandelaar verplicht zich de hulpvrager correct door te verwijzen naar een collega-behandelaar of een arts, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de behandelaar de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de behandelaar een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het adviesvan de behandelaar in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De behandelaar kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij/zij de overeenkomst voortzet. Als er geen sprake meer is van een vertrouwelijke behandelrelatie tussen behandelaar en hulpvrager, kan de behandelaar de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen. Dit omdat een vertrouwelijke behandelrelatie uiterst noodzakelijk is voor een veilig en professioneel verloop van de behandeling.

privacy

De Pijn Fysio respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw gegevens te beschermen. Daarom zal uw patiëntendossier en andere persoonlijke informatie op een nette, professionele en verantwoordelijke manier worden opgeslagen. U heeft het recht om de gegevens, die over u zijn vastgelegd, in te zien.

klachtenregeling

We proberen u natuurlijk zo goed mogelijk te helpen. Helaas kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent met de behandeling of met andere zaken omtrent de behandeling. Mocht dit het geval zijn, dan horen we dit natuurlijk graag, zodat we onze diensten kunnen verbeteren.

Als u een klacht heeft, kunt u altijd met uw behandelaar een gesprek aangaan. Ook kunt u contact opnemen met de eigenaar van De Pijn Fysio: Simone Koopmans (info@depijnfysio.nl).

De Pijn Fysio neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van het KNGF.